Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Anu

Door het maken van een afspraak of het deelnemen aan een cursus of ga je met Praktijk Anu een overeenkomst aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat je precies weet wat jij mag verwachten en wat Praktijk Anu van jou mag verwachten. Deze worden hieronder genoemd in de algemene voorwaarden. 

  

Particulieren  

  

Algemeen:  

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Praktijk Anu.

 • Praktijk Anu hanteert een geheimhoudingsplicht.

 • Deelname aan behandelingen, workshops en cursussen betekent dat je akkoord bent met deze algemene voorwaarden.

 • Wanneer cliënt onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Praktijk Anu voor aanvang van deelname aan een behandeling hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het cliënt bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Cliënt is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn)klachten.

 • Indien je twijfelt of je kunt deelnemen aan een behandeling, workshop of cursus raadpleeg dan eerst je arts of therapeut.

 • Praktijk Anu kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de cursist, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 • Met de Praktijk Anu gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

 

 

Aanvullende voorwaarden cursussen en workshops   

 • Het cursusgeld wordt of voor aanvang overgemaakt aan Praktijk Anu of wordt bij aanvang contant voldaan.

 • Bij een te gering aantal aanmeldingen, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan een training tot 4 dagen voor aanvang geannuleerd of verzet worden. Het betaalde cursusgeld wordt in dit geval volledig gerestitueerd. Het maximaal te vergoeden bedrag is gelijk aan het betaalde cursusgeld.

 • Bij annulering tot twee weken voor begin van een workshop of cursus wordt het lesgeld volledig gerestitueerd.

 • Lesgeldenworden nooit geretourneerd bij vroegtijdig afbreken van een training, workshop of cursus.

 • Definitieve plaatsing is na bevestiging of telefonisch overleg én daarop volgend betaling van het lesgeld.

 • Een workshop of cursus is geen therapie en is geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

 

  

Aanvullende voorwaarden behandelingen 

▪  Voor behandelingen gelden de volgende termijnen voor het afzeggen van een afspraak:  

-  Afzeggen tot 1 werkdagen voor de afspraak: geen kosten  -        Afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak: 100% van de kosten  

 • Het afzeggen van een afspraak kan per sms, app, mail en telefoon.

 • Betaling geschiedt contant of per internet bankieren ter plekke bij Praktijk Anu.

  

  

Organisaties 

  

Offertes 

 • De door Praktijk Anu gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen tenzij anders aangegeven. Prraktijk Anu is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 15 dagen worden bevestigd.

 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Praktijk Anubeschikbare informatie.

 

Betalingen

 • Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

 • Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 • Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Praktijk Anu gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

 • Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Praktijk Anu en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Praktijk Anu onmiddellijk opeisbaar zijn.

 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 • Als van Praktijk Anu meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Praktijk Anu voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.