top of page

CAT Algemene Voorwaarden Versie 20-10-2021

Bepalingen:

- CAT: Het Collectief Alternatieve Therapeuten.
- CAT-vergoedbaar: De divisie van CAT-therapeuten waarvan de cliënten hun
behandelingen gedeeltelijk voorwaardelijk kunnen laten vergoeden vanuit het aanvullende pakket
- CAT-therapeut: Een complementair/alternatief/holistisch zorgverlener die zich heeft laten erkennen
door CAT.
- Aspirant therapeut: Een complementair/alternatief/holistisch zorgverlener die zich voor erkenning
heeft aangemeld bij CAT.
- Screening: Het inventariseren, nakijken en beoordelen van gegevens van (aspirant) therapeuten
met als doel de therapeut te erkennen.
- Visitatie: Het controleren van de werkwijze en werklocatie van een therapeut door middel van (een)
erkend(e) visiteur(s) op het naleven van de Reglementen. Tijdens de screening worden details van de
visitatie bepaald. Alleen therapeuten die vallen onder CAT-vergoedbaar worden verplicht gevisiteerd.
- GAT-beroepscode: CAT stelt het volgen van de beroepscode van de st. Geschilleninstantie
Alternatieve Therapeuten (GAT) verplicht aan alle door haar erkende therapeuten. De beroepscode
van de GAT staat op de website van de GAT https://gatgeschillen.nl/beroepscode
- Reglement: Een set regels en protocollen die worden gesteld aan de door CAT erkende
therapeuten. Er wordt altijd verwezen naar de meest recente versie van het Reglement zoals te vinden
op https://catcollectief.nl/

Een alternatief, complementair, holistisch of aanvullende therapeut kan zich aanmelden voor
erkenning via de website van CAT (https://catcollectief.nl/). Indien een aspirant therapeut voldoet aan
de eisen die worden gesteld, kan de therapeut worden erkend en mag deze zich een CAT-therapeut
noemen gedurende één jaar. Na dit jaar moet de therapeut opnieuw erkend worden voor een nieuw
jaar. De eisen voor een eerste erkenning zijn niet vanzelfsprekend dezelfde als een eis voor
opvolgende erkenningen. Gewijzigde eisen worden gedeeld met de therapeut door het bestuur
wanneer dit bekend is en het is aan de therapeut om te voldoen aan deze eisen en van gewijzigde
eisen op de hoogte te blijven.

Artikel 1: Aanmeldingsprocedure en erkenning
Een therapeut dient zich aan te melden voor erkenning bij CAT. Dit kan via een inschrijfformulier op
https://catcollectief.nl. Voor de aanmeldingsprocedure gelden de volgende regels:

a. - De aanmeldingsprocedure vangt aan wanneer de aspirant therapeut het inschrijfformulier heeft
ingevuld
b. - 48 uur na het aanvangen van de aanmeldingsprocedure vangt de screening aan en zal CAT de
aspirant therapeut een factuur voor erkenning sturen binnen afzienbare tijd, na deze 48 uur zijn de
annuleringskosten €30,- exclusief btw (zelf als door een kortingsactie het bedrag dat overgemaakt is
€0 betreft)
c. – De screening vangt aan nadat deze factuur is voltooid
d. - CAT streeft er naar deze screening niet langer te laten duren dan 30 werkdagen en informeert de
aspirant therapeut indien dit langer duurt
e. - In het geval dat de aspirant therapeut niet erkend wordt door de screeningcommissie of de
aspirant therapeut na aanvang van de screening de aanmelding intrekt, retourneert CAT het
eerdergenoemde betaalde bedrag (indien van toepassing) en wordt er €30,00 in rekening gebracht
vanwege gemaakte kosten (zoals vermeld in punt 1b). De aspirant therapeut ontvangt tevens, indien
van toepassing, de reden van deze afwijzing in vorm van eisen die gesteld worden voor een
erkenning. De aspirant therapeut kan ervoor kiezen alsnog aan deze eisen te voldoen en zich later
opnieuw aan te melden
f. - De aspirant therapeut kan bezwaar maken tegen deze of afwijzing bij CAT
g. - Inschrijving is alleen mogelijk via de door CAT aangeboden manieren. Dit kan bijvoorbeeld via het
inschrijfformulier op de website (https://catcollectief.nl)
CAT Algemene Voorwaarden Versie 20-10-2021
2

h. - Indien wordt geconstateerd dat een erkende CAT-therapeut gedurende het
jaar van erkenning door CAT niet meer voldoet aan de eisen (zoals gesteld in
de meest recente versie van het Reglement, krijgt de CAT-therapeut een
periode van 20 werkdagen om hier weer aan te voldoen. Deze periode van 20
werkdagen gaat in zodra CAT heeft laten weten aan de CAT-therapeut wat er
veranderd dient te worden
i. - De CAT-therapeut kan verlenging aanvragen voor deze periode. Verlenging van deze periode van
20 werkdagen wordt alleen gegeven als hier een goede en aantoonbare reden voor is
j. - Indien de CAT-therapeut binnen deze periode van 20 werkdagen (of langer indien deze periode
verlengd is) niet opnieuw voldoet aan de eisen, kan CAT ervoor kiezen de betreffende CAT-therapeut
op 'non-actief' te zetten of de erkenning in te trekken
k. - Een CAT-therapeut die op non-actief is gezet, heeft schriftelijk verklaard zich opnieuw te willen
laten screenen binnen een afgesproken periode door CAT
l. - Indien erkenning van een CAT-therapeut wordt ingetrokken door CAT is hier een gegronde reden
voor die wordt gestuurd naar de CAT-therapeut. De ex-CAT-therapeut en de reden voor het intrekken
van de erkenning wordt door CAT gedocumenteerd. Een ex-CAT-therapeut kan zich alleen opnieuw
aanmelden indien er door de therapeut veranderingen zijn gemaakt zodat deze weer opnieuw kan
voldoen aan een erkenning
m. - Indien de CAT-therapeut gedurende het jaar van erkenning door CAT de morele beroepscode
van de GAT schendt, wordt hiervoor een verklaring geëist door CAT. Op basis van deze verklaring
kan CAT ervoor kiezen de erkenning in te trekken
n. Indien na een tuchtrechtelijke procedure (van de GAT) blijkt dat een therapeut de GAT-
beroepscode heeft geschonden en als de GAT-disciplinaire commissie het advies afgeeft aan CAT de
beklaagde CAT-therapeut te royeren dan volgt CAT dit advies op
o. Indien de CAT-therapeut voor of na erkenning niet voldoet aan het punt ‘Professioneel gedrag’ in
het CAT-competentieprofiel dan spreekt CAT de CAT-therapeut hierop aan en trekt (zo nodig) de
erkenning in
Artikel 2: Duur van de erkenning
a. - Erkenning bij het CAT is geldig voor het huidige resterende (1) kalenderjaar, bij opvolgende
erkenningsjaren duurt het erkenningsjaar van (jaarcontributie) factuurdatum tot het einde van het
kalenderjaar
b. – De erkenning gaat van start vanaf de dag dat CAT een factuur stuurt naar de (aspirant) CAT-
therapeut
c. – Het erkenningsjaar wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor opnieuw een periode van 365
dagen tenzij de CAT-therapeut uiterlijk voor 1 september schriftelijk opzegt. Bijvoorbeeld; wanneer
iemand zich aanmeldt in januari 2021 en zich wil afmelden voor het jaar 2022, dient dit uiterlijk op 31
augustus 2021 te gebeuren
d. - Indien een aspirant-CAT-therapeut bij inschrijving al volledig voldoet aan de eisen die worden
gesteld aan een CAT-therapeut, is een erkenning met terugwerkende kracht geldig vanaf de dag dat
CAT een factuur stuurt naar de aspirant CAT-therapeut
e. - Indien een aspirant CAT-therapeut bij inschrijving niet volledig voldoet aan de eisen die worden
gesteld aan een CAT-therapeut, is de erkenning pas met terugwerkende kracht geldig vanaf het
moment dat de aspirant CAT-therapeut aan deze eisen voldoet. Het verschil aan dagen tussen de dag
dat CAT een factuur voor een erkenningsjaar stuurt en dat de aspirant CAT-therapeut voldoet aan de
eisen die worden gesteld aan een CAT-therapeut, wordt afgetrokken van het aantal dagen dat het
erkenningsjaar duurt zonder dat hier een mindering in prijs wordt gehanteerd
f. - CAT kan door middel van een sanctie besluiten de duur van een erkenningsjaar in te korten
g. – CAT kan gedurende het kalenderjaar de prijs voor opvolgende kalenderjaren wijzigen en kondigt
dit aan uiterlijk 20 werkdagen voor de opzegtermijn; een gewijzigde prijs geeft de (aspirant-) therapeut
geen recht om de verlenging na de opzegtermijn te annuleren
CAT Algemene Voorwaarden Versie 20-10-2021
3

Artikel 3: Het voeren van het muurschild, de licentie en het digitale schild
(logo) van CAT als CAT-therapeut
Het muurschild, de licentie en het digitale logo dienen als herkenning voor de
cliënten van CAT-therapeuten.

De volgende regels gelden voor het voeren hiervan:
a. - Een CAT-therapeut ontvangt na voltooiing van de screening een digitale jaarlicentie en krijgt
toegang tot een digitaal schild van CAT en kan zich hiermee als erkend CAT-therapeut profileren. Een
muurschild is optioneel
b. - Alleen een erkend CAT-therapeut mag een jaarlicentie van CAT voeren
c. - Alleen een erkend CAT-therapeut mag een digitaal schild of een logo van CAT voeren
d. - Alleen een erkend CAT-therapeut mag een CAT muurschild voeren
e. - De jaarlicentie en het digitale logo zijn inbegrepen bij de jaarlijkse bijdragen. Voor het muurschild
van CAT wordt een apart bedrag gerekend. Na 1 jaar kan een nieuwe sticker voor het schild worden
besteld, hiervoor wordt ook een apart bedrag gerekend
f. - Indien een CAT-therapeut om wat voor reden dan ook niet meer erkend is door CAT en geen CAT-
therapeut meer is, verliest de (ex)CAT-therapeut het recht om de jaarlicentie, het digitale schild (logo)
en het muurschild te voeren
g. - Een CAT-therapeut die op 'non-actief' is gezet, verliest het recht om de jaarlicentie, het digitale
schild, het logo en het muurschild te voeren; de betreffende therapeut mag zichzelf ook niet meer als
erkend door Complementaire Kwaliteitstherapeuten profileren
h. - Zodra iemand geen CAT-therapeut meer is of op 'non-actief' is gezet, wordt deze hiervan op de
hoogte gesteld door CAT. Tevens wordt er verzocht binnen 10 werkdagen te stoppen met het voeren
van de jaarlicentie en het digitale logo en wordt er verzocht het muurschild terug te sturen naar CAT
(1e verzoek). De verzendkosten van het muurschild kunnen in rekening worden gebracht bij CAT mits
deze aantoonbaar zijn en niet een onredelijke (hoger dan benodigd) bedrag betreffen. Indien na 10
werkdagen de persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale logo en/of de jaarlicentie
voert, krijgt deze opnieuw het verzoek hiermee te stoppen (2e verzoek).
Indien na deze 10 werkdagen de persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale schild, het
logo en/of de jaarlicentie voert en/of zich nog presenteert als CAT-therapeut, krijgt deze opnieuw het
verzoek hiermee te stoppen (3e verzoek). Indien na deze 10 werkdagen (in totaal 30 werkdagen) de
persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale schild en/of de jaarlicentie voert, wordt deze
gefactureerd voor €80 per maand dat zonder toestemming de jaarlicentie, het digitale schild en/of het
muurschild is gevoerd vanaf het moment dat de erkenning is beëindigd. De persoon wordt blijvend per
maand gefactureerd totdat de licentie en het digitale schild niet meer worden gevoerd en het
muurschild is gestuurd naar CAT
i. - De jaarlicentie, het digitale logo en het muurschild mogen alleen in originele staat worden gevoerd;
elke aanpassing tast de geldigheid ervan aan. CAT kan een CAT-therapeut verzoeken het logo,
muurschild of de licentie anders te voeren
j. - Indien het voeren van het logo, muurschild of licentie als schadelijk voor het imago van CAT, diens
therapeuten of diens bestuur kan worden gezien, wordt de CAT-therapeut op non-actief gezet of kan
de erkenning worden ingetrokken
k. - CAT heeft altijd het recht te eisen aan de CAT-therapeut (of ex-CAT-therapeut of iedereen die het
logo, muurschild of een jaarlicentie onterecht voert) dat het logo, muurschild of de licentie niet meer
worden gevoerd CAT Algemene Voorwaarden Versie 20-10-2021
4

Artikel 4: Sancties voor CAT-therapeuten
Indien een CAT-therapeut zich misdraagt, de morele beroepscode van de
GAT schendt en/of niet meer voldoet aan de eisen en protocollen gesteld in de
overige hoofdstukken van het Reglement, kan de CAT-therapeut een sanctie
ontvangen. Een sanctie bestaat bijvoorbeeld uit het op 'non actief' zetten van een
CAT-therapeut voor een bepaalde periode of het intrekken van de erkenning of een boete in de vorm
van een geldbedrag. De consequenties hiervan worden in dit document beschreven en vallen verder
tevens te concluderen uit andere delen van het Reglement van CAT (inclusief de CAT-profielen die
deel uitmaken van het Reglement). CAT geeft een sanctie als hier een gegronde reden voor is en CAT
streeft altijd naar een respectvolle en duidelijke manier van communiceren, als doel hebbende dat de
(ex) CAT-therapeut (evt. op non-actief) en CAT in de toekomst samen kunnen blijven werken met
wederzijds respect. CAT geeft dan ook altijd aan waarom een sanctie is gegeven en geeft de kans
aan eventuele gebreken te werken. Indien een (ex)CAT-therapeut (evt. op non-actief) het niet eens is
met een besluit van CAT kan deze in bezwaar gaan bij CAT zelf of via een klachtenfunctionaris; een
bezwaar dient binnen 20 werkdagen na ontvangst van een sanctie te gebeuren.

Artikel 5: Overige bepalingen
a.- CAT heeft de mogelijkheid de door haar erkende CAT-therapeuten door te sturen naar externe
partijen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiervoor is een
externe partij voor een BBA-verzekering en een externe partij voor aansluiting bij een
geschillencommissie benodigd
b.- CAT mag de door haar erkende CAT-therapeuten, na aanmelding of na wisseling van een
kalenderjaar, doorsturen/overzetten naar een andere externe partij voor bovengenoemde redenen
indien dit tijdig geregeld wordt (binnen opzegtermijn externe partij). Dit wordt (bij voorkeur tijdig)
gecommuniceerd aan de CAT-therapeuten
c.- CAT is niet verantwoordelijk voor de vergoedingen door ziektekostenverzekeraars;
ziektekostenverzekeraars kennen hun eigen beleid omtrent therapievormen die voor vergoedingen uit
de aanvullende polis in aanmerking komen.
d.- Aansluiting bij CAT is inclusief de collectieve Wkkgz-klachtenregeling / tuchtregeling bij de GAT en
de collectieve BBA-verzekering bij de BAT. Het is niet mogelijk om bepaalde delen die inclusief zijn uit
te sluiten als de CAT-therapeut elders andere regelingen heeft getroffen omdat CAT deze aansluiting
collectief heeft afgesloten. Therapeuten die overstappen van een andere beroepsorganisatie naar
CAT kunnen indien zij via een andere beroepsorganisatie regelingen hebben getroffen deze regeling
voor de rest van het betreffende kalenderjaar van erkenning door CAT gebruiken op voorwaarde dat:
1. De therapeut onder tuchtrecht valt bij de getroffen klachtenregeling, 2 De therapeut aangesloten is
bij een rijks erkende Wkkgz geschillencommissie 3 De therapeut een beroeps-, bedrijfs- en
productaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten met volledige Wkkgz dekking 4 CAT akkoord is
met deze regelingen 6. De CAT-therapeut begrijpt dat bij het verstrijken van het jaar van aanmelding
bij CAT de Wkkgz klachtenregeling en tuchtrechtregeling via GAT worden afgesloten en dat de BBA-
verzekering via de BAT wordt afgesloten
e.- Elke CAT-therapeut die aangesloten is bij de GAT is op de hoogte van het GAT-
geschillenreglement - GAT-tuchtreglement zie https://gatgeschillen.nl/geschillen-en-tuchtreglement/
f.- Erkenning door het CAT biedt geen zekerheid op btw-vrijstelling voor de erkende therapeut. Het
CAT is niet verantwoordelijk voor het Btw-beleid van de individuele door het CAT erkende therapeuten
en is niet verantwoordelijk voor Btw-vrijstelling van dezelfde therapeuten. CAT kan niet financieel
aansprakelijk gesteld worden voor het Btw-beleid van de individuele CAT-therapeut

Artikel 6 Disclaimer website
De informatie op de websites van CAT is geen studieadvies of een behandelplan voor de bezoeker.
Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een
therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen en
opleidingen die op huidige website worden gepresenteerd vallen onder de
noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de
diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.
De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet
zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd
worden.

bottom of page